Eklund Opera Program

Leigh Holman

Leigh Holman

Director, Eklund Opera Program • Associate Professor of Opera
Voice and Opera
Christie Conover

Christie Conover

Opera Production Assistant
Ron Mueller

Ron Mueller

Production Director
Jeff Rusnak

Jeff Rusnak

Assistant Technical Director