Group Picture

In the Lab - 2020

Left to Right: Adam, Yuki, Kefin, Yu, Tao, Gazendra, Nakul, Xiaoyun

Lab Hangout - Summer 2019

Left to Right: Gazendra, Yu, Nakul, Kefin, Kun, Adam, Xiaoyun, Yonghui