We provide language interpretation for understanding university policies and support resources, requesting ADA accommodations (disability and pregnancy), or reporting a concern regarding discrimination, harassment, sexual misconduct, intimate partner abuse, and stalking. Please contact OIEC at 303-492-2127.

View CU's Limited English Proficiency Plan

Spanish / Español

Ofrecemos interpretación de idiomas para la comprensión de las políticas de la universidad y recursos de apoyo, solicitud de adaptaciones de ADA (discapacidad, embarazo), o para informar sobre alguna preocupación relacionada a la discriminación, el acoso, la conducta sexual inapropiada, el abuso por parte de la pareja íntima y el acecho.  Por favor póngase en contacto con la (Oficina de Equidad Institucional y Cumplimiento (OIEC) al teléfono 303-492-2127.

Mandarin Chinese / 普通话

我部提供语言翻译,帮助大家理解本校政策和可利用的援助资源、以及用于请求 ADA (美国残疾人法案)便利(包括残疾和孕妇)或举报歧视、骚扰、性行为不端、伴侣间虐待和尾随等问题。 请致电 303-492-2127 与 OIEC联系。

Nepali / नेपाली 

विश्वविद्यालयका नीति-नियम तथा स्रोतसेवाहरुको बारेमा, ए.डि.ए. अनुरुप रहेका (अपाङ्ग/असक्त तथा गर्भावस्था) विशेष सुविधाको माग गर्ने बारेमा, वा विभेद, उत्पिडन, यौन दुराचार, अन्तरङ्ग संगी दुर्व्यवहार, तथा ढुक्ने-पछ्याउने गरिएको बारेमा तपाईँका समस्याहरुको सूचना वा उजुरी दर्ता गर्ने विषयका  जानकारीहरु बुझ्नका लागी हामीले भाषिक अनुवाद सेवा उपलब्ध गराउँदछौं। कृपया ओ.आइ.ई.सि. (OIEC) कार्यालयमा ३०३-४९२-२१२७ नं. मा सम्पर्क गर्नुहोस्।

Hindi / हिन्दी

हम विश्वविद्यालय की नीतियों को समझने और उपलब्ध किए हुए सेवाओँ के बारेमे जानकारी प्रदान करनेके लिए, एडीए अन्तर्गत उपलब्ध् (विकलांगता और गर्भावस्था) सुविधाओं का मांग करने, या भेदभाव, उत्पीड़न, यौन दुराचार, अंतरंग संगी दुर्व्यवहार और पीछा करने के संबंध में आपके समस्याओं का रिपोर्ट करने के लिए भाषिक अनुवाद सेवा प्रदान करते हैं। कृपया OIEC से 303-492-2127 नम्बर पर संपर्क करें।

Laotian / ພາສາລາວ

ພວກເຮົາໃຫ້ບໍລິການແປພາສາເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈນະໂຍບາຍມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນສະໜັບສະໜຸນ, ການຮ້ອງຂໍສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ADA (ຄວາມພິການ ແລະ ຖືພາ), ຫຼື ລາຍງານຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບ ການຈຳແນກ, ການລ່ວງລະເມີດ, ການປະພຶດທາງເພດທີ່ຜິດ, ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ຄູ່ຮັກໃກ້ຊິດ ແລະ ການສະກົດລອຍຕາມ. ກະລຸນາ ຕິດຕໍ່ OIEC ທີ່ເບີ 303-492-2127.