Home

Group picture 1026

(Back row, left to right): Youlong, David, Chengpu, Chao, Yu, Shouhong, Dazhi

(Front row, left to right): Wei, Xinyu, Alice, Michael, Kenji, Ryan, Huagang