Spring 2023

From left to right; Bottom row: Wei, Elle, Qiucheng, Lacey; Middle row: Brandon, Hongxuan, Zirui, Zepeng; Top Row: Matt, Ethan, Shaofeng, Yu