2019 Spiring

 

Left to right, Xiye, Yiming, Alice, Yanqing, Howard, Jerry, Enrique, Yingjie, Rebecca, Yu, Eunsol, Zepeng, Lacey, Aaron, Elisa, Zhiping, Drew, Oula, Simon, Xinyan, Michael, Ling, Isaac, Wei