group-2017-summer

Left to right, back row: Shaofeng, Jared, Gibran, Shouhong, Michael, Desmond, Xingfeng, Chengpu, Yu, Eunsol, Yiming, Wei

Front row: Alice, Jinyun, Eric, Guichao, Li, Shuanglong, Michelle, Nayong