2020 Spring

Left to right, back: Wei, Xiye, Zepeng, Yu, Will, Lu, Yanqing, Shaofeng, Yiming; front: Hongxuan, Enrique, Lacey, Elisa, Qiucheng, Michael, Alice