2022 spring

From left to right: Wei, Sohan, Lacey, Jackson, Qiucheng, Zepeng, Brandon, Hongxuan, Yu, Shaofeng, Matt, Yiming