2018-summer-group

 

Left to right, Wei, Lei, Weitao, Zhiping, Shaofeng, Zepeng, Michael, Drew, Yiming, Eunsol, Aaron, Yumin, Yu, Alice