Divya Vernerey
Senior Instructor • Ph.D. Northwestern University, 2004
Math 327