“Niiniistiit niiboot” /”Songmaker”

 

(The following text was composed in Arapaho by Richard Moss, a native speaker. It was translated into English by him and Merle Haas, a tribal educator.  The analysis was done by Dr. Andrew Cowell of the University of Colorado . Text and translation copyright 1993, Wyoming Indian Schools , Title 5).

 

1.

teecxo  hinono’eino’  nih’iinii3nou’u  hiniibootiininoo.

 

 

2.

niibootno   nih’entou’u’u  tei’yoonoho’,  notikoniihiiho’

 

 

 

            noh  neeceeno’   nihi’eeteenebeihi3i’.

 

 

3.

honoh’oehiho’  noh  hiseihiho’  toonheecxooyeini’i’oonoo3i

 

 

 

            nih’iiniisitoneihi3i’  niibootno.

 

 

4.

nih’ookonooniisitoneihi3i’.

 

 

5.

he’neen  nih’iiniistiit  niibooot  beesnenitee.

 

 

6.

nih’ee’inoneihi3i’  nuhu’  hitiiteeninoo  nih’iiniistii3i’

 

            niibootno.

 

 

7.

heebehneen   beh’eihehi’  wo’ei3  betebihehi’  hitiiteenine’;

 

 

8.

toonheetniistiit  niiboot  he’ih’iinoteii3heih.

 

 

9.

toonneniistiit  niiboot,  nuhu’  heetoh’ootee’

 

 

            koxuu  he’ih’iiyihoo.

       

 

10.

nii’eihiiho’,  heeseisenii  noh  howoo  heesnooyooti’i  hiinono’wuu’

 

 

11.

benee3ihi’  niiboot,  he’ne’niibooheihiinoo’  neeceenohooot.

 

 

12.

heebeh’oo’eixootiin  wo’ei3  betooot

 

 

            ne’neeceenohoootiini’

 

 

13.

hiiwoonhehe’ niibootno heni-notinihiitooni’  heetniisniisihi’i.

 

 

14.

hooyei  nih’iisoo’ hinono’ei hitiine’etiit  hoowooh’entou.

 

 

15.

noosouwoo3ei’i hinono’einootno ‘oh

 

 

 

            hooyei  hoowtonouneihiinoono

      

 

16.

noosouneeteenebeet  tei’yoonehe’

 

 

17.

hiiniiboootiini3i’  beniiinenno’.

 

 

 

            neeceenó  noh  ce’esbeneniihiiho’.

      

 

18.

hoowoohniitowoo3eihiinoono  ko3eininootno.

 

 

19.

hiiwoonhehe  hooyei  niibeihiiho’ [hoowoe’inowuu]  hinono’einootno.

 

 

20.

hoonouseet  neneenit  nih’iiniiniistiit  niibootno.

 

 

21.

hiiwoonhehe’  heentoo3i’ niiniistii3i’ hinono’einootno

 

 

Click here for a translation and analysis.